Публічна оферта (купівля готового виробу)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця Покупцям укласти договір купівлі-продажу Товару на умовах, викладених нижче. 

Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. 

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Договорі терміни вживаються в наступних значеннях:

1.1. Договір – цей Договір публічної оферти, який розміщено на веб-сайті Продавця https://wood.kochut.org/

1.2. Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

1.3. Акцепт – повне та беззастережне прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, шляхом його Замовлення.

1.4. Товар – об’єкт Договору (виріб, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), пропозиція щодо придбання якого розміщена на веб-сайті Продавця, але не обмежується тільки сайтом. 

1.5. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка має намір придбати Товар, отримує інформацію від Продавця та здійснює замовлення щодо купівлі Товару на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.6. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю "КОЧУТ", що внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під номером 41907894.

1.7. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

1.8. Сайт – веб-сайт Продавця https://wood.kochut.org/, а також офіційні сторінки Продавця у соціальних мережах:

(https://www.facebook.com/kochutwood/, https://www.instagram.com/kochut_wood/).   

1.9. Оператор – контактна особа, яка виступає від імені Продавця для зв’язку Покупцем.

1.10. Законодавство – чинне законодавство України, яке застосовується до правовідносин, що виникають на підставі цього Договору або пов’язані з ним.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний договір є договором купівлі-продажу (поставки). Відповідні положення актів цивільного законодавства купівлю-продаж (поставку) застосовуються до відносин сторін у Договорі в частині, що не врегульовані цим Договором.

2.2. Факт здійснення Покупцем Замовлення Товару згідно із ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям (Акцептом) умов цього Договору та інформації, викладеної на Сайті Продавця, а також є згодою Покупця з правилами оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, відповідальності за недобросовісне замовлення, строками, обмеженнями та іншими умовами, викладеними в даному Договорі. Покупець самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково чи у інший спосіб інформувати Покупця про наявність Договору, окрім як його публікації на веб-сайті Продавця https://wood.kochut.org/.

2.3. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Покупцем Замовлення Товару і отримання Покупцем від Продавця підтвердження Замовлення у будь-який спосіб, зокрема (але не виключно) в електронній формі (на електронну пошту Покупця, через особистий кабінет Покупця на Сайті, за допомогою месенджерів – Viber, Whatsapp, Telegram, Signal тощо), за допомогою смс-повідомлення на телефон Покупця, особисто в разі Замовлення у шоу-румі чи офісі, в телефонному режимі Оператором тощо. Підтвердженням Замовлення вважається також надіслання Покупцю рахунку для здійснення оплати/передоплати за замовлений Товар.

2.4. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення Продавцем на веб-сайті Продавця https://wood.kochut.org/.

2.5. На письмову вимогу Покупця, Продавець оформляє Договір з підписами сторін.

2.6. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних; дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2.7. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації передбачено вимогами чинного законодавства України.

2.8. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець в порядку й на умовах, визначеним цим Договором, зобов’язується передати у власність Покупцеві Товар, який є Продавця, та передати його у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити такий Товар.

ІV. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем у будь-який спосіб, зокрема в усній (по телефону або в шоу-румі, офісі через Оператора) або письмовій формі (через Сайт Продавця, електрону пошту Продавця, месенджери), як самостійно, так і в інший запропонований Продавцем спосіб.

4.2. При оформленні замовлення Покупець зобов'язується надати щонайменше наступну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові, найменування Покупця або вказаної ним особи (представника, одержувача Товару);

4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. контактний телефон та електронна пошта для зв’язку.

4.2.4. найменування, кількість обраного Покупцем Товару в наявності, що є предметом Замовлення.

4.3. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця через Оператора. 

4.4. У разі, якщо оплата Товару проведена особою, яка є відмінною від особи Покупця, вказаної у Замовленні, платник за таким Замовленням для цілей цього Договору також вважається особою, яка акцептувала умови цього Договору і є солідарним боржником із Покупцем за цим Замовленням, якщо інше не узгоджено з Продавцем при оформленні Замовлення.

4.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення, а також в подальшому протягом всього строку дії Договору – за будь-яку інформацію, надану Продавцю чи його Операторам.

V. ЦІНА ТОВАРУ

5.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана у відповідному розділі «Каталог виробів» веб-сайту Продавця https://wood.kochut.org/ та окремих повідомленнях на Сайті, а також у друкованих каталогах продукції у шоу-румах, офісі Продавця. 

5.2. Ціна Товару у категорії «Товари у наявності» є фіксованою.

5.3. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару, до моменту підтвердження Замовлення Продавцем. Зміна Продавцем ціни на Товар, після підтвердження Замовлення, а також на Товар, оплачений Покупцем у повному обсязі, не допускається.

5.4. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується негайно проінформувати Покупця про зміну ціни Товару до моменту підтвердження Замовлення Продавцем. Покупець має право анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

5.5. Оплата Товару, як правила, здійснюється частинами в наступному порядку:

 а) передоплата в розмірі до 50% від вартості Товару протягом 3 банківських днів з дня підтвердження Замовлення Продавцем;

 б) залишок від вартості Товару сплачується протягом 3 банківських днів з моменту повідомлення Продавцем Покупця про готовність Товару до відвантаження у місце його знаходження (місце поставки).

5.6. В окремих випадках залежно від специфіки Товару (його розмірів, ціни тощо) Продавець має право надіслати Покупцю рахунок на здійснення передоплати в розмірі 100% вартості Товару або повідомляє Покупця про можливість Замовлення Товару на умовах післяплати.

5.7. Обов’язок Покупця зі сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або з моменту оплати готівкою.

5.8. Перед здійсненням доставки (переданням у розпорядження) Товару Покупцю, представники Продавця та/або кур’єр, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.9. Продавець повідомляє вартість доставки Товару при відправці Товару на адресу, вказану Покупцем. 

5.10. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються у спосіб, узгоджений Сторонами, в тому числі – готівкою або шляхом безготівкової оплати на розрахунковий рахунок Продавця безпосередньо чи із застосуванням відповідних платіжних систем.

VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

6.1. Продавець зобов’язується:

- Передати Товар Покупцю у власність у відповідності до Замовлення Покупця з урахуванням особливостей Товару;

- Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

6.2. Продавець має право:

- В односторонньому порядку призупинити виконання Договору та/або відмовитись від виконання умов Договору в разі порушення Покупцем своїх обов’язків, що унеможливлюють належне виконання умов цього Договору Продавцем. У разі відмови від Договору кошти, сплачені Покупцем в якості передоплати на момент такої відмови, повертаються Покупцю за вирахуванням будь-яких фактичних витрат, понесених Продавцем, якщо такі мали місце (зокрема, витрати на зворотну доставку товару, витрати на виготовлення тощо), а також за умови повернення Покупцем Товару у належному стані та збереження усіх його якісних характеристик Товару;

- Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку у випадках і порядку, передбачених цим Договором та/або шляхом розміщення їх на веб-сайті Продавця https://wood.kochut.org/. Всі зміни умов цього Договору набувають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Продавця https://wood.kochut.org/.

- З метою покращення якості обслуговування записувати Замовлення, які відбуваються в телефонному режимі.

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

7.1. Покупець зобов’язується:

- Належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати і доставки;

- Своєчасно у відповідності до умов цього Договору оплатити Товар;

- Повідомити Продавцю всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару. На період до моменту отримання від Покупця необхідних даних, Продавець має право призупинити виконання Замовлення Покупця.

- Прийняти Товар належної якості особисто або забезпечити прийняття Товару уповноваженою особою (уповноваженою особою є особа, яка фактично приймає Товар за адресою доставки, вказаною Покупцем, або представник перевізника, транспортної компанії, найнятої Покупцем, у разі особистої відсутності Покупця при  відвантаженні) з підписанням документа про приймання-передачу/накладної.

- Протягом гарантійного строку зберігати документи на Товар, документи про оплату.

- Дотримуватися правил експлуатації та догляду за виробами та інших правил, викладених на Сайті Продавця, зокрема (але не виключно) – у розділі «Правила експлуатації та догляду за стільницею».

7.2. Покупець має право:

- Вимагати від Продавця виконання своїх обов’язків.

VІІІ. СТРОКИ І УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

8.1. Датою готовності Товару до відвантаження є документально підтверджена дата повідомлення Продавцем Покупця про готовність Товару до відвантаження у місці його знаходження (місце поставки). 

8.2. Передача Товару Покупцю можлива виключно за умови сплати 100% вартості товару відповідно до п.5.5. цього Договору, якщо інше не узгоджено Сторонами.

8.3. Датою передачі і моментом переходу до Покупця права власності на Товар вважається:

- дата передачі Товару Покупцеві та оформлення Акту виконаних робіт та/або інших документів що підтверджують факт отримання Товару – у разі самовивозу Товару Покупцем у місці поставки, або

- дата передачі Товару транспортній (логістичній, поштовій, кур’єрській) організації (службі доставки), узгодженій з Покупцем (зокрема, але не виключно: Нова пошта, Укрпошта, DHL, Автолюкс, FedEx, Meest Express тощо), що підтверджується відповідною накладною.

8.4. Всі ризики, пов'язані з Товаром, переходять до Покупця у момент передання Товару відповідно до п.8.3. цього Договору. З цього моменту зобов'язання Продавця з поставки Товару вважаються виконаними.

8.5. Під час отримання Товару у розпорядження Покупець зобов’язаний оглянути Товар та перевірити відсутність видимих пошкоджень (відколи, тріщини, подряпини й т. п.), а також кількість та комплектність Товару відповідно до Замовлення. Продавець відповідає за некомплектність Товару, порушення умов щодо кількості та зовнішні недоліки чи пошкодження Товару, що виникли з вини Продавця, тільки у випадку, якщо про такі порушення заявлено при прийомі-передачі Товару і зазначено в документах на передачу Товару.

8.6. У разі виявлення Покупцем під час прийняття Товару будь-яких зовнішніх недоліків чи пошкоджень, невідповідності Товару Замовленню щодо його кількості чи комплектності Покупець зобов’язаний в день доставки Товару скласти про це відповідний Акт з фото- і відеофіксацією в присутності Продавця (його уповноваженого представника) під час отримання Товару та пред’явити Продавцю відповідну претензію на підставі складеного Акту у такі строки:

 - у разі відмови від прийняття Товару – в день складення Акту;

 - у разі прийняття Товару із зауваженнями – протягом 2 робочих днів з дня складення Акту.

У разі прийняття Товару без зауважень в момент прийняття Товару та/або без складення Акту будь-які претензії Продавцем не розглядаються і задоволенню не підлягають. Задоволення таких претензій можливе виключно за рахунок Покупця.

8.7. Претензія по кількості чи комплектності Товару розглядається Продавцем у 3-денний строк, претензія щодо будь-яких зовнішніх об’єктивних недоліків чи пошкоджень розглядається Продавцем у 10-денний строк, протягом якого Продавець встановлює причини виявлених Покупцем при прийнятті Товару об’єктивних недоліків/пошкоджень. Для встановлення причин таких об’єктивних недоліків/пошкоджень Продавець має право вимагати повернення Товару Продавцю для огляду. У разі, якщо витрати на зворотну доставку Товару до Продавця для огляду є недоцільними чи неспівмірними, Продавець може надіслати свого представника до місця знаходження Товару для проведення огляду або надати згоду Покупцю провести огляд Товару дистанційно, із використанням засобів відео-зв’язку чи відео-фіксації за умови виконання вказівок та інструкцій Продавця щодо такого огляду.

8.8. Продавець повідомляє Покупця про результати розгляду претензії. В разі, якщо за результатами розгляду претензії Продавцем буде встановлено, що виявлені при прийнятті Товару недоліки/пошкодження або невідповідність Товару Замовленню щодо кількості чи комплектності виникли з вини Продавця, Продавець зобов’язаний:

 - додатково передати Покупцю Товар по кількості, якої не вистачає згідно із Замовленням;

 - доукомплектувати Товар згідно із Замовленням;

 - усунути недоліки/пошкодження; або 

 - провести перерахунок загальної вартості відповідного Товару.

8.9. Повернення Товару Продавцю із поверненням Покупцю сплачених коштів можливе виключно у разі виявлення при прийнятті такого Товару істотних недоліків/пошкоджень, що виникли з вини Продавця і які неможливо усунути. У такому випадку Продавець залишає за собою право запропонувати Покупцю обмін Товару на інший Товар із проведенням відповідного перерахунку вартості та/або доплатою за Товар більшої вартості. У зв’язку із особливостями Товару та матеріалу, з якого він виготовляється, обмін Товару на цілком аналогічний (ідентичний) Товар у будь-якому випадку є неможливим, а всі умови такого обміну додатково узгоджуються між Продавцем і Покупцем. 

8.10. Всі претензії Покупця щодо кількості, комплектності, недоліків/пошкоджень Товару, виявлених при прийнятті Товару, заявлені Покупцем з порушенням строків, умов та порядку їх пред’явлення, передбачених цим Договором, Продавцем не розглядаються. Задоволення таких претензій можливе виключно за рахунок Покупця.

8.11. Продавець не несе відповідальності за якість роботи транспортних організацій (служб доставки). Якщо при отриманні Товару Покупцем буде виявлено пошкодження товару, який співпадає з пошкодженнями упаковки та/або є наслідком неналежного зберігання цілісності Товару під час його транспортування, то всі претензії щодо даного Товару (чи його частини) Покупець пред’являє до транспортних організацій (служб доставки), а Товар, який передав Продавець для доставки Покупцю, вважається Товаром належної якості.

ІX. САМОВИВІЗ І ДОСТАВКА ТОВАРУ

9.1. Умови доставки/самовивозу вказуються Покупцем під час оформлення Замовлення або узгоджуються Продавцем під час підтвердження Замовлення. Доставка товару може здійснюватися Продавцем за рахунок Покупця. Самовивіз/ Доставка Товару проводиться не пізніше 5 днів від дати отримання Покупцем повідомлення про готовність Товару до відвантаження, але в будь-якому випадку не раніше отримання Продавцем 100% оплати Товару відповідно до п.5.7. цього Договору.   

9.2. У разі неможливості здійснення передачі Товару від транспортної організації (служби доставки) Покупцю через відсутність в обумовлений час у місці доставки Покупця (уповноваженої особи), відшкодування витрат Продавця, пов’язаних із поверненням Товару Продавцю службою доставки, а також повторна доставка здійснюється за рахунок Покупця. 9.3. У випадку, якщо Покупцем узгоджені умови самовивозу і протягом 20 днів з дати повідомлення Покупця про готовність Товару до відвантаження Покупець не вивіз Товар, Продавець здійснює зберігання Товару за плату, починаючи з шостого дня зберігання. Вартість одного дня зберігання становить 100 грн. Самовивіз Товару в такому випадку проводиться після оплати зберігання.

X. ГАРАНТІЇ

10.1. Продавець бере на себе гарантійні зобов’язання щодо надійності інженерних рішень та незмінності зовнішніх характеристик Товару протягом двадцяти чотирьох місяців від дати передачі Товару Покупцеві.

10.2. Гарантійні зобов’язання не поширюються на випадки, коли Покупець використовував Товар з порушенням правил експлуатації або зберігання Товару, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

10.3. У разі виявлення Покупцем прихованих недоліків чи пошкоджень протягом гарантійного терміну, Покупець має право звернутися до Продавця із вимогою про їх усунення за рахунок Продавця. З метою встановлення причини недоліків чи пошкоджень Покупець самостійно і за власний рахунок здійснює доставку Товару у місце, узгоджене з Продавцем. У разі, якщо витрати на зворотну доставку Товару до Продавця для огляду є недоцільними чи неспівмірними, Продавець може надіслати свого представника до місця знаходження Товару для проведення огляду або надати згоду Покупцю провести огляд Товару дистанційно, із використанням засобів відеозв’язку чи відеофіксації за умови виконання вказівок та інструкцій Продавця щодо такого огляду. Продавець встановлює причини недоліків чи пошкоджень та повідомляє Покупця про те, чи є цей випадок гарантійним, протягом 30 робочих днів з дня отримання Товару Продавцем. 

10.4. Терміни виконання гарантійного обслуговування встановлюються Продавцем, але не більше 60 робочих днів.

10.5. Якість переданого Товару має відповідати стандартам і вимогам технічних умов, встановлених для даного виду продукції.

10.5. Товар відпускається в тарі (упаковці), згідно з вимогами виробника та/або державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін).

XІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11.2. За порушення термінів оплати Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,5% від простроченої суми за кожен день прострочення платежу, але не більше 20% від загальної суми замовлення.

11.3. За порушення термінів передачі Товару Продавець виплачує Покупцю пеню в розмірі 0,5% від суми недопоставленого товару, за кожен день прострочки, але не більше 20% від суми недопоставленого товару.

11.4. За порушення термінів отримання Товару Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі 0,1% від ціни Товару, за кожен день прострочки, але не більше 50% від загальної вартості Замовлення.

11.5. Сторони взаємно підтверджують і гарантують, що на момент укладання цього Договору, вони разом і кожна окремо нічим не обмежені в праві укладати та виконувати подібні договори.

11.6. Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов даного Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин, а саме: землетрусу, пожежі, повені, інших стихійних лих, страйків, громадських заворушень, військових та не військових дій, антитерористичних операцій, терористичних актів, актів геноциду, ураження (знищення, пошкодження) об’єктів критичної інфраструктури на території України, планові (позапланові, аварійні, віялові тощо) відключення електропостачання, зв’язку, повітряних тривог, інших заходів цивільного захисту, атмосферних явищ та катаклізмів, в тому числі – у період воєнного стану, військових дій, терористичних атак тощо.

11.7. Підтвердженням наявності й продовження дії непереборної сили є відповідний документ, виданий відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, ДСНС, органів місцевого самоврядування, постачальних організацій, суб’єктів природніх монополій, орендодавців.

11.8. Сторона, для якої стало не можливо виконання умов Договору внаслідок форс-мажорних обставин та/або виникнення дій та обставин непереборної сили повинні повідомити іншу сторону.

ХІІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть прагнути врегулювати шляхом переговорів.

12.2. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду в порядку, передбаченому законодавством.

ХІІІ. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

13.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

ХІV. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ "КОЧУТ"

Код ЄДРПОУ 41907894

Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошута, 19