Публічна оферта (індивідуальне замовлення)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Підрядника Замовникам укласти договір підряду з виробництва Виробу на умовах, викладених нижче. 

Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному замовнику перед іншим. 

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Договорі терміни вживаються в наступних значеннях:

1.1. Договір – цей Договір публічної оферти, який розміщено на веб-сайті Підрядника https://wood.kochut.org/

1.2. Оферта – публічна пропозиція Підрядника, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

1.3. Акцепт – повне та беззастережне прийняття Замовником пропозиції Підрядника укласти договір підряду з виробництва Виробу, шляхом його Замовлення.

1.4. Виріб – об’єкт Договору (виріб разом із аксесуарами, комплектуючими та супровідними предметами тощо), пропозиція щодо виробництва якого розміщена на веб-сайті Підрядника, але не обмежується тільки сайтом. Умови цієї Оферти поширюються виключно на Вироби під замовлення.

1.4.1. Виріб під замовлення – Виріб, якого немає в наявності і який виготовляється за Замовленням Замовника відповідно до заздалегідь узгоджених характеристик і умов.

1.5. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка має намір придбати виготовлений Виріб, отримує інформацію від Підрядника та здійснює замовлення щодо виробництва Виробу на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.6. Підрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю "КОЧУТ", що внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під номером 41907894.

1.7. Замовлення – заявка Замовника на виробництво Виробів, що адресується Підряднику.

1.8. Сайт – веб-сайт Підрядника https://wood.kochut.org/, а також офіційні сторінки Підрядника у соціальних мережах:

(https://www.facebook.com/kochutwood/, https://www.instagram.com/kochut_wood/).   

1.9. Слеб – суцільний поздовжній або поперечний зріз дерева (дерев'яної породи) або дошка з мінімальною обробкою, має індивідуальну форму та неповторний малюнок поверхні.

1.10. Законодавство – чинне законодавство України, яке застосовується до правовідносин, що виникають на підставі цього Договору або пов’язані з ним.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний договір є договором підряду. Відповідні положення актів цивільного законодавства про підряд застосовуються до відносин сторін у Договорі в частині, що не врегульовані цим Договором.

2.2. Факт здійснення Замовником Замовлення виробництва Виробу згідно із ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям (Акцептом) умов цього Договору та інформації, викладеної на Сайті Підрядника, а також є згодою Замовника з правилами оформлення замовлення, оплати Виробу, доставки Виробу, повернення Виробу, відповідальності за недобросовісне замовлення, строками, обмеженнями та іншими умовами, викладеними в даному Договорі. Замовник самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Підрядник не зобов’язаний додатково чи у інший спосіб інформувати Замовника про наявність Договору, окрім як його публікації на веб-сайті Підрядника https://wood.kochut.org/.

2.3. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником Замовлення Виробу і отримання Замовником від Підрядника підтвердження Замовлення у будь-який спосіб, зокрема (але не виключно) в електронній формі (на електронну пошту Замовника, через особистий кабінет Замовника на Сайті, за допомогою месенджерів – Viber, Whatsapp, Telegram, Signal тощо), за допомогою смс-повідомлення на телефон Замовника, особисто в разі Замовлення у шоу-румі чи офісі, в телефонному режимі Підрядником тощо. Підтвердженням Замовлення вважається також надіслання Замовнику рахунку для здійснення оплати/передоплати за замовлений Виріб.

2.4. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення Підрядником на веб-сайті Підрядника https://wood.kochut.org/.

2.5. На письмову вимогу Замовника, Підрядник оформляє Договір з підписами сторін.

2.6. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення, Замовник підтверджує наступне:

а) Замовник цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних; дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Підряднику з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Підрядник має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2.7. Підрядник зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Підрядником інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Підрядником, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації передбачено вимогами чинного законодавства України.

2.8. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Підрядник не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Підрядник в порядку й на умовах, визначеним цим Договором, зобов'язується на свій ризик виготовити Виріб за завданням Замовника та передати його у власність Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

ІV. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Виробу здійснюється Замовником у будь-який спосіб, зокрема в усній (по телефону або в шоу-румі, офісі) або письмовій формі (через Сайт Підрядника, електрону пошту Підрядника, месенджери), як самостійно, так і в інший запропонований Підрядником спосіб.

4.2. При оформленні замовлення Замовник зобов'язується надати щонайменше наступну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові, найменування Замовника або вказаної ним особи (представника, одержувача Виробу);

4.2.2. адреса, за якою слід доставити Виріб (якщо доставка до адреси Замовника);

4.2.3. контактний телефон та електронна пошта для зв’язку.

4.2.4. найменування, кількість обраного Замовником Виробу для виготовлення або найменування, стислий опис Виробу, фото зразки подібної продукції, виготовлення якої є предметом Замовлення.

4.3. Якщо Підряднику необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Замовника у будь-який спосіб. 

4.4. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення, а також в подальшому протягом всього строку дії Договору – за будь-яку інформацію, надану Підряднику.

V. ЦІНА ВИРОБУ

5.1. Ціна на кожну позицію Виробу вказана у відповідному розділі «Каталог виробів» веб-сайту Підрядника https://wood.kochut.org/ та окремих повідомленнях на Сайті, а також у друкованих каталогах продукції у шоу-румах, офісі Підрядника. 

5.2. Ціна Виробу під замовлення є гнучкою і вказана для орієнтиру. Остаточна ціна Виробу під замовлення визначається Підрядником після узгодження всіх характеристик Виробу, виготовлення якого здійснюється на Замовлення Замовника.

5.3. Підрядник має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Виробу під замовлення у разі, якщо після Замовлення Виробу Замовником і узгодження всіх характеристик Виробу та до моменту повної оплати Виробу Замовником істотно змінились обставини, якими керувався Підрядник при узгодженні Замовлення, за які він не відповідає, в тому числі: зміна цінової політики постачальників сировини, витратних матеріалів, комплектуючих, зміна цінової політики служб доставки, істотне (більш як на 5%) зростання цін на енергоносії, вартості комунальних послуг, істотне (більш як на 5%) збільшення курсу продажу національної валюти щодо іноземних валют тощо.  

5.4. У разі зміни ціни на замовлений Виріб Підрядник зобов'язується негайно проінформувати Замовника про зміну ціни Виробу до фактичного отримання Виробу Замовником. Замовник має право анулювати Замовлення на виготовлення Виробу, якщо ціна змінена Підрядником після оформлення Замовлення, і в такому випадку Замовник має право:

5.4.1. Вимагати повернення коштів, сплачених Замовником в якості передоплати на момент анулювання, за вирахуванням всіх фактично понесених витрат Підрядника з метою виконання робіт, в тому числі – витрат на оплату сировини, замовленої з метою виконання Замовлення, вартості будь-яких підготовчих робіт тощо; або

5.4.2. Вимагати передання йому результату робіт, виконаних на стадії на момент анулювання Замовлення – за наявності у Підрядника такої технологічної можливості. У цьому випадку кошти, сплачені Замовником в якості передоплати на момент анулювання Замовлення, Замовнику не повертаються, а у випадку, якщо вартість виконаної роботи перевищує суму отриманої передоплати на момент анулювання Замовлення, Замовник, на вимогу Підрядника, зобов’язується провести відповідну доплату.

5.5. Оплата Виробу здійснюється частинами в наступному порядку:

а) передоплата в розмірі до 50% від вартості Виробу протягом 3 банківських днів з дня підтвердження Замовлення Підрядником;

б) залишок від вартості Виробу сплачується протягом 3 банківських днів з моменту повідомлення Підрядником Замовника про готовність Виробу до відвантаження у місці його знаходження або виготовлення (місце поставки). До моменту оплати вартості Виробу у повному обсязі Підрядник робить відеозйомку Виробу і надсилає Замовнику відео-огляд виконаної роботи засобами електронного зв’язку, а також акт виконаних робіт та кінцевий рахунок на оплату залишку вартості Виробу. У разі оплати кінцевого рахунку результат виконаної роботи вважається остаточним та безумовним прийняттям Замовником результату виконаної роботи без будь-яких зауважень, а акт виконаних робіт вважається підписаним Замовником.  

5.6. Обов’язок Замовника зі сплати вартості Виробу вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника або з моменту оплати готівкою. У разі, якщо оплата рахунку Підрядника проведена особою, яка є відмінною від особи Замовника, вказаної у Замовленні, платник за таким Замовленням також вважається особою, яка акцептувала умови цього Договору і є солідарним боржником із Замовником за цим Замовленням, якщо інше не узгоджено з Підрядником при оформленні Замовлення.

5.7. Перед здійсненням доставки (переданням у розпорядження) Виробу Замовнику, представники Підрядника та/або кур’єр, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює доставку замовленого Виробу за дорученням Підрядника, має право вимагати від Замовника надати документ, що підтверджує факт оплати Виробу (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.8. Підрядник повідомляє вартість доставки Виробу при відправці Виробу на адресу, вказану Замовником. 

5.9. Розрахунки між Підрядником і Замовником за Виріб здійснюються у спосіб, узгоджений Сторонами, в тому числі – готівкою або шляхом безготівкової оплати на розрахунковий рахунок Підрядника безпосередньо чи із застосуванням відповідних платіжних систем.

VІ. УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ

6.1. Після оформлення замовлення Замовника відповідно до Розділу IV цього Договору, Підрядник узгоджує з Замовником всі істотні умови виробу, що виготовляється, в тому числі (але не виключно): породу деревини, слеб, форму, лінійні розміри, заливку (епоксидна смола), тип та колір заливки, матеріал ніжок та інших комплектуючих, захисне покриття тощо та формує індивідуальне замовлення під вимоги і потреби Замовника. 

6.2. Відповідно до сформованого індивідуального замовлення Замовника Підрядник готує Виробничо-технічне завдання (яке включає, зокрема, індивідуальне креслення, зображення, малюнки, графічний макет чи іншу візуалізацію майбутнього Виробу та всі технічні характеристики і дизайн, узгоджені із Замовником на виконання Замовлення), а також Дорожню карту (поетапний план) виконання Замовлення.

6.3. На вимогу Замовника, до початку виконання робіт Підрядник може  зробити 3D візуалізацію майбутнього результату робіт з урахуванням вимог Замовника за додаткову плату, яку Замовник зобов’язується сплатити на підставі окремого рахунку до початку виконання робіт. У разі продовження співпраці за цим Договором, внесена оплата за 3D візуалізацію включається у загальну вартість робіт за цим Договором та вважається частиною передоплати за виконану роботу.

6.4. До початку виконання робіт Підрядник надсилає на затвердження Замовнику Виробничо-технічне завдання та Дорожню карту (поетапний план), які є невід’ємною частиною Замовлення.

6.5. Замовник затверджує (погоджує) Виробничо-технічне завдання та Дорожню карту (поетапний план) письмово або в електронній формі в узгоджений із Підрядником спосіб. Зміна  Виробничо-технічного завдання після його затвердження (погодження) Замовником  (в тому числі, будь-яких технічних чи зовнішніх, візуальних характеристик Виробу, опис яких міститься у завданні) не допускається. У разі технічної можливості, така зміна погодженого Замовником завдання на будь-якому етапі виконання Замовлення можлива виключно за згодою Підрядника і за додаткову плату, розмір якої узгоджується з Підрядником додатково.

6.6. Шляхом погодження Виробничо-технічного завдання та Дорожньої карти (поетапного плану)  Замовник підтверджує, що він обізнаний та беззаперечно погоджується з тим, що:

 - колір дерева (тон) готового виробу може несуттєво відрізнятися від кольору на малюнку/викрасках у Виробничо-технічному завданні з огляду на те, що різні ділянки дерева можуть вбирати тон по-різному.

 - готовий Виріб в реальності може відрізнятись від малюнка/ескізу в розумних межах.

 - товщина та/або довжина, та/або ширина, та/або висота дерева (виробу) та/або комплектуючих може відрізнятися від узгоджених з Замовником характеристик на 3-4% внаслідок природніх властивостей матеріалів та/або особливостей процесу виробництва.

 - через природні властивості дерева та/або технологію виробництва виконання окремих робіт може вимагати свердління додаткових отворів, які є невід’ємною частиною конструкції в цілому, і необхідність таких отворів визначається самостійно Підрядником і не потребують узгодження із Замовником.

6.7. Відхилення від узгодженого Виробничо-технічного завдання, вказані у п.6.6 Договору, не вважаються недоліками Виробу, а Виріб, що містить такі відхилення, є Виробом належної якості. Будь-яке виправлення/доопрацювання готового виробу на вимогу Замовника, якщо воно пов’язане із відхиленнями, вказаними у пункті 6.6 Договору, можливі виключно за наявності технологічної можливості, за згодою Підрядника та виключно за рахунок (додаткову плату) Замовника. Розмір додаткової плати за додаткові роботи узгоджується Сторонами окремо.

6.8. Виготовлення Виробу здійснюється поетапно відповідно до узгодженої із Замовником Дорожньої карти (поетапного плану). 

6.9. На першому етапі Підрядник здійснює підбір та очистку слебів залежно від обраного типу виробу та деревини і узгоджує характеристики/зовнішній вигляд слеба із Замовником. Замовник зобов’язаний узгодити характеристики/зовнішній вигляд і надати Підряднику безумовну та безвідкличну згоду на його використання при виготовленні Виробу. Після остаточного погодження Замовником слеба будь-яка його заміна на інший та/або зміна його характеристик/зовнішнього вигляду не допускається.

6.10. Підрядник інформує Замовника про результати виконання кожного етапу та надсилає Замовнику фотоматеріали за результатами виконання кожного етапу робіт, а Замовник затверджує (погоджує) результати виконання кожного етапу робіт в узгоджений із Підрядником спосіб. До отримання остаточного погодження Замовником кожного виконаного етапу робіт, Підрядник має право призупинити виконання робіт та не переходити до наступного етапу до моменту отримання відповідного погодження від Замовника. 

6.11. У разі наявності технологічної можливості, до початку виконання кожного наступного етапу за згодою Підрядника можливе уточнення/незначне доопрацювання Виробу за вказівкою Замовника (в тому числі, відтінків кольору, тону тощо) Виробу. Через природні властивості дерева та/або технологію виробництва виконання окремих вказівок Замовника під час виготовлення Виробу є неможливим (зокрема, тон можливо зробити темніше, але неможливо висвітлити тощо). 

6.12. У разі узгодження Замовником результатів виконання відповідного етапу та/або відсутності будь-яких зауважень/додаткових вказівок Замовника, роботи, виконані Підрядником на цьому етапі, вважаються виконаними якісно та прийнятими Замовником. Після затвердження (погодження) Замовником результатів виконання відповідного етапу робіт повернення Замовника до цього чи будь-якого попереднього етапу виготовлення Виробу не допускається. 

6.13. Замовник має право на будь-якому етапі виготовлення Виробу припинити виконання Замовлення та відмовитись від цього Договору. У такому випадку настають наслідки, передбачені п.5.4. цього Договору.

VІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА

7.1. Підрядник зобов’язується:

- Виготовити та передати Виріб Замовнику у власність у відповідності до Замовлення Замовника з урахуванням особливостей Виробу;

- Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Замовника і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Замовника.

7.2. Підрядник має право:

- В односторонньому порядку призупинити виконання Договору та/або відмовитись від виконання умов Договору в разі порушення Замовником своїх обов’язків, що унеможливлюють належне виконання умов цього Договору Підрядником. У разі відмови від Договору кошти, сплачені Замовником в якості передоплати на момент такої відмови, повертаються Покупцю за вирахуванням будь-яких фактичних витрат, понесених Продавцем, якщо такі мали місце (зокрема, витрати на зворотну доставку Виробу, витрати на виготовлення тощо). В залежності від етапу, на якому відбулась відмова, можуть наставати наслідки, передбачені п.5.4. цього Договору;

- В односторонньому порядку передати свої права та обов’язки з виконання Замовлення третім особам;

- Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Вироби в односторонньому порядку у випадках і порядку, передбачених цим Договором та/або шляхом розміщення їх на веб-сайті Підрядника https://wood.kochut.org/. Всі зміни умов цього Договору набувають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Підрядника https://wood.kochut.org/.

- З метою покращення якості обслуговування записувати Замовлення та їх обговорення та узгодження, які відбуваються в телефонному режимі.

VІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

8.1. Замовник зобов’язується:

- Належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати і доставки;

- Своєчасно у відповідності до умов цього Договору оплатити Виріб;

- Повідомити Підряднику всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Замовника, і достатні для доставки Замовнику замовленого Виробу. На період до моменту отримання від Замовника необхідних даних, Підрядник має право призупинити виконання Замовлення Замовника;

- На запит Підрядника надавати будь-яку точну додаткову інформацію, яка є необхідною для виконання Замовлення (щодо вибору можливих характеристик Виробу, уточнення деталей, уподобань Замовника тощо).

- Прийняти Виріб належної якості особисто або забезпечити прийняття Виробу уповноваженою особою   (уповноваженою особою є особа, яка фактично приймає Виріб за адресою доставки, вказаною Замовником, або представник перевізника, транспортної компанії, найнятої Замовником, у разі особистої відсутності Замовника при  відвантаженні) з підписанням документа про приймання-передачу/накладної.

- Протягом гарантійного строку зберігати документи на Виріб, документи про оплату.

- Дотримуватися правил експлуатації та догляду за виробами та інших правил, викладених на Сайті Підрядника, зокрема – у розділі «Правила експлуатації та догляду за стільницею».

8.2. Замовник має право:

- Вимагати від Підрядника виконання своїх обов’язків.

IX. СТРОКИ І УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ВИРОБУ ЗАМОВНИКУ

9.1. Датою готовності виготовленого Виробу є документально підтверджена дата повідомлення Підрядником Замовника про готовність Виробу до відвантаження у місці його знаходження або виготовлення (місце поставки). 

9.2. Передача Виробу Замовнику можлива виключно за умови сплати 100% вартості Виробу відповідно до п.5.7. цього Договору.

9.3. Датою передачі і моментом переходу до Замовника права власності на Виріб вважається:

- дата передачі Виробу Замовнику та оформлення Акту виконаних робіт та/або інших документів що підтверджують факт отримання Виробу – у разі самовивозу Виробу Замовником у місці поставки та у випадках, передбачених п.5.5. цього Договору, або

- дата передачі Виробу транспортній (логістичній, поштовій, кур’єрській) організації (службі доставки), узгодженій з Замовником (зокрема, але не виключно: Нова пошта, Укрпошта, DHL, Автолюкс, FedEx, Meest Express тощо), що підтверджується відповідною накладною.

9.4. Всі ризики, пов'язані з Виробом, переходять до Замовника у момент передання Виробу відповідно до п.9.3. цього Договору. З цього моменту зобов'язання Підрядника з виготовлення і поставки Виробу вважаються виконаними.

9.5. Під час отримання Виробу у розпорядження Замовник зобов’язаний оглянути Виріб та перевірити відсутність видимих пошкоджень (відколи, тріщини, подряпини й т. п.), а також кількість та комплектність Виробу відповідно до Замовлення. Підрядник відповідає за некомплектність Виробу, порушення умов щодо кількості та зовнішні недоліки чи пошкодження Виробу, що виникли з вини Підрядника, тільки у випадку, якщо про такі порушення заявлено при прийомі-передачі Виробу і зазначено в документах на передачу Виробу.

9.6. У разі виявлення Замовником під час прийняття Виробу будь-яких зовнішніх недоліків чи пошкоджень, невідповідності Виробу Замовленню щодо його кількості чи комплектності Замовник зобов’язаний в день доставки Виробу скласти про це відповідний Акт з фото- і відеофіксацією в присутності Підрядника (його уповноваженого представника) під час отримання Виробу та пред’явити Підряднику відповідну претензію на підставі складеного Акту у такі строки:

- у разі відмови від прийняття Виробу – в день складення Акту;

- у разі прийняття Виробу із зауваженнями – протягом 2 робочих днів з дня складення Акту.

У разі прийняття Виробу без зауважень в момент прийняття Виробу та/або без складення Акту будь-які претензії Підрядником не розглядаються і задоволенню не підлягають. Задоволення таких претензій можливе виключно за рахунок Замовника.

9.7. Претензія по кількості чи комплектності Виробу розглядається Підрядником у 3-денний строк, претензія щодо будь-яких зовнішніх об’єктивних недоліків чи пошкоджень розглядається Підрядником у 10-денний строк, протягом якого Підрядник встановлює причини виявлених Замовником при прийнятті Виробу об’єктивних недоліків/пошкоджень. Для встановлення причин таких об’єктивних недоліків/пошкоджень Підрядник має право вимагати повернення Виробу Підряднику для огляду. У разі, якщо витрати на зворотну доставку Виробу до Підрядника для огляду є недоцільними чи неспівмірними, Підрядник може надіслати свого представника до місця знаходження Виробу для проведення огляду або надати згоду Замовнику провести огляд Виробу дистанційно, із використанням засобів відео-зв’язку чи відео-фіксації за умови виконання вказівок та інструкцій Підрядника щодо такого огляду.

9.8. Підрядник повідомляє Замовника про результати розгляду претензії. В разі, якщо за результатами розгляду претензії Підрядником буде встановлено, що виявлені при прийнятті Виробу недоліки/пошкодження або невідповідність Виробу Замовленню щодо кількості чи комплектності виникли з вини Підрядника, Підрядник зобов’язаний:

 - додатково передати Замовнику Виріб по кількості, якої не вистачає згідно із Замовленням;

 - доукомплектувати Виріб згідно із Замовленням;

 - усунути недоліки/пошкодження; або

 - провести перерахунок загальної вартості відповідного Виробу.

9.9. Повернення Виробу Підряднику із поверненням Замовнику сплачених коштів можливе виключно у разі виявлення при прийнятті такого Виробу істотних недоліків/пошкоджень, що виникли з вини Підрядника і які неможливо усунути. У такому випадку Підрядник залишає за собою право запропонувати Замовнику обмін Виробу на інший Виріб у наявності та/або під замовлення із проведенням відповідного перерахунку вартості та/або доплатою за Виріб більшої вартості. У зв’язку із особливостями Виробу та матеріалу, з якого він виготовляється, обмін Виробу на цілком аналогічний (ідентичний) Виріб у будь-якому випадку є неможливим, а всі умови такого обміну додатково узгоджуються між Підрядником і Замовником. 

9.10. Всі претензії Замовника щодо кількості, комплектності, недоліків/пошкоджень Виробу, виявлених при прийнятті Виробу, заявлені Замовником з порушенням строків, умов та порядку їх пред’явлення, передбачених цим Договором, Підрядником не розглядаються. Задоволення таких претензій можливе виключно за рахунок Замовника.

9.11. Підрядник не несе відповідальності за якість роботи транспортних організацій (служб доставки). Якщо при отриманні Виробу Замовником буде виявлено пошкодження Виробу, який співпадає з пошкодженнями упаковки та/або є наслідком неналежного зберігання цілісності Виробу під час його транспортування, то всі претензії щодо даного Виробу (чи його частини) Замовник пред’являє до транспортних організацій (служб доставки), а Виріб, який передав Підрядник для доставки Замовнику, вважається Виробом належної якості.

X. САМОВИВІЗ І ДОСТАВКА ВИРОБУ

10.1. Умови доставки/самовивозу вказуються Замовником під час оформлення Замовлення або узгоджуються Підрядником під час підтвердження Замовлення. Доставка Виробу може здійснюватися Підрядником за рахунок Замовника. Самовивіз/ Доставка Виробу проводиться не пізніше 5 днів від дати отримання Замовником повідомлення про готовність Виробу до відвантаження, але в будь-якому випадку не раніше отримання Підрядником 100% оплати Виробу відповідно до п.5.7. цього Договору.   

10.2. У разі неможливості здійснення передачі Виробу від транспортної організації (служби доставки) Замовнику через відсутність в обумовлений час у місці доставки Замовника (уповноваженої особи), відшкодування витрат Підрядника, пов’язаних із поверненням Виробу Підряднику службою доставки, а також повторна доставка здійснюється за рахунок Замовника. 10.3. У випадку, якщо Замовником узгоджені умови самовивозу і протягом 20 днів з дати повідомлення Замовника про готовність Виробу до відвантаження Замовник не вивіз Виріб, Підрядник здійснює зберігання Виробу за плату, починаючи з шостого дня зберігання. Вартість одного дня зберігання становить 100 грн. Самовивіз Виробу в такому випадку проводиться після оплати зберігання.

XІ. ГАРАНТІЇ

11.1. Підрядник бере на себе гарантійні зобов’язання протягом двадцяти чотирьох місяців від дати передачі Виробу Замовнику.

11.2. Гарантійні зобов’язання не поширюються на випадки, коли Замовник використовував Виріб з порушенням правил експлуатації або зберігання Виробу, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

11.3. У разі виявлення Замовником прихованих недоліків чи пошкоджень протягом гарантійного терміну, Замовник має право звернутися до Підрядника із вимогою про їх усунення за рахунок Підрядника. З метою встановлення причини недоліків чи пошкоджень Замовник самостійно і за власний рахунок здійснює доставку Виробу у місце, узгоджене з Підрядником. У разі, якщо витрати на зворотну доставку Виробу до Підрядника для огляду є недоцільними чи неспівмірними, Підрядник може надіслати свого представника до місця знаходження Виробу для проведення огляду або надати згоду Замовнику провести огляд Виробу дистанційно, із використанням засобів відеозв’язку чи відеофіксації за умови виконання вказівок та інструкцій Підрядника щодо такого огляду. Підрядник встановлює причини недоліків чи пошкоджень та повідомляє Замовника про те, чи є цей випадок гарантійним, протягом 30 робочих днів з дня отримання (огляду) Виробу Підрядником.

11.4. Терміни виконання гарантійного обслуговування встановлюються Підрядником, але не більше 60 робочих днів.

11.5. Якість переданого Виробу має відповідати стандартам і вимогам технічних умов, встановлених для даного виду продукції.

11.5. Виріб відпускається в тарі (упаковці), згідно з вимогами виробника та/або державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін).

11.6. Вироби, виготовлені під замовлення, не входять до переліку Виробів належної якості, які підлягають обміну та поверненню відповідно до законодавства. Це означає, що, якщо Замовник замовив виготовлення Виробу і виготовлений Виріб належної якості не підійшов Замовнику з будь-яких причин, то такий Виріб неможливо повернути Підряднику чи здійснити його обмін у зв’язку з його індивідуальними характеристиками. Обмін і повернення Виробу у такому випадку можливий виключно за згодою Підрядника на умовах, які узгоджуються індивідуально в кожному окремому випадку.

XІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12.2. За порушення термінів оплати Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 0,5% від простроченої суми за кожен день прострочення платежу, але не більше 20% від загальної суми замовлення.

12.3. За порушення термінів передачі Виробу Підрядник виплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5% від суми недопоставленого Виробу, за кожен день прострочки, але не більше 20% від суми недопоставленого Виробу.

12.4. За порушення термінів отримання Виробу Замовник виплачує Підряднику пеню в розмірі 0,5% від ціни Виробу, за кожен день прострочки, але не більше 50% від загальної вартості Замовлення.

12.5. Сторони взаємно підтверджують і гарантують, що на момент укладання цього Договору, вони разом і кожна окремо нічим не обмежені в праві укладати та виконувати подібні договори.

12.6. Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов даного Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин, а саме: землетрусу, пожежі, повені, інших стихійних лих, страйків, громадських заворушень, військових та не військових дій, антитерористичних операцій, терористичних актів, актів геноциду, ураження (знищення, пошкодження) об’єктів критичної інфраструктури на території України, планові (позапланові, аварійні, віялові тощо) відключення електропостачання, зв’язку, повітряних тривог, інших заходів цивільного захисту, атмосферних явищ та катаклізмів, в тому числі – у період воєнного стану, військових дій, терористичних атак тощо.

12.7. Підтвердженням наявності й продовження дії непереборної сили є відповідний документ, виданий відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, ДСНС, органів місцевого самоврядування, постачальних організацій, суб’єктів природніх монополій, орендодавців.

12.8. Сторона, для якої стало не можливо виконання умов Договору внаслідок форс-мажорних обставин та/або виникнення дій та обставин непереборної сили повинні повідомити іншу сторону.

ХІІІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть прагнути врегулювати шляхом переговорів.

13.2. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду в порядку, передбаченому законодавством.

ХІV. ІНШІ УМОВИ

14.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

14.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

ХV. РЕКВІЗИТИ ПІДРЯДНИКА

ТОВ "КОЧУТ"

Код ЄДРПОУ 41907894

Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошута, 19