Договір захисту авторського права

ДОГОВІР 

про передання права на використання об'єктів авторського права


             __________________                                                                                      __ ________ 2022 року


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЧУТ», іменоване надалі Автор, в особі Директора Кочут Романа Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку,  та _________________________________________________________________, іменоване надалі Користувач, в особі _____________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які спільно іменовані надалі «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про захист авторського права від __.__.2022 року (далі – «Договір»)  про нижче наведене: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Автор передає Користувачу право на використання об'єктів авторського права, що створені Автором, виключно для виконання умов Договору ___________  від __.__. 202_ року укладеного між Сторонами.

1.2. В цьому Договорі під "об'єктами авторського права" розуміються ілюстрації, плани, ескізи, креслення, фотографічні твори, комп’ютерні програми, бази даних відповідно Цивільного кодексу України  та Закону України "Про авторське право та суміжні права" (надалі - об'єкти авторського права), які передаються Автором Користувачу, з метою популяризації, просування на ринку та реалізації товарів Автора відповідно до Договору ___________  від __.__. 202_ року.

1.3. Право на використання об'єктів авторського права передаються Автором Користувачу із дня укладення даного Договору.

1.4. Право на використання об'єктів авторського права передаються Користувачу на безоплатній основі.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Відповідно до даного Договору, Автор має право: 

2.1.1. вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення свого імені на об'єктах авторського права і за будь-якого публічного використання об'єктів авторського права, якщо це практично можливо. 

2.1.2. забороняти під час публічного використання об'єктів авторського права згадування свого імені, якщо Автор об'єктів авторського права бажає залишитися анонімом. 

2.1.3. вимагати збереження цілісності об'єктів авторського права і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні об'єктів авторського права або будь-якому іншому посяганню на об'єкти авторського права, якщо це може зашкодити честі, гідності та репутації Автора. 

2.1.4. здійснювати контроль за використанням Користувачем об'єктів авторського права відповідно до умов цього Договору.

2.2. Відповідно до даного Договору, Автор зобов'язаний: 

2.2.1. передати право на використання об'єктів авторського права на умовах передбачених цим Договором, не створювати перешкод для Користувача, при здійсненні останнім всіма доступними, засобами, що прямо не заборонені чинним законодавством України та даним Договором, отриманого права на використання  об'єктів авторського права, передбачених п.1.2. цього Договору, з моменту вказаного в п. 1.3. цього Договору. 

2.3. Відповідно до даного Договору, Користувач має право: 

2.3.1. використовувати передане за цим Договором право на використання  об'єктів авторського права  відповідно до умов передбачених цим Договором.

2.4. Відповідно до даного Договору, Користувач зобов'язаний: 

2.4.1. прийняти передані права на використання  об'єктів авторського права  на умовах передбачених цим Договором.

2.4.2. користуватися правом на використання  об'єктів авторського права , переданими за цим Договором виключно для виконання умов Договору ___________  від __.__. 202_ року.

2.4.3. не використовувати право на використання  об'єктів авторського права після закінчення строку дії Договору ___________  від __.__. 202_ року та даного Договору.

2.4.4. користуватися правом на використання  об'єктів авторського права , переданими за цим Договором, не порушуючи права та законні інтереси Автора, третіх осіб та норм чинного в Україні законодавства.

2.4.5. направити письмове повідомлення Автору про пред'явленні Користувачу претензії та/або позову з приводу порушення ним прав та законних інтересів третіх осіб при використанні  об'єктів авторського права переданих за цим Договором.

3. СТРОК ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання Сторонами. 

3.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 3.1. цього Договору та діє до моменту закінчення строку дії Договору ___________  від __.__. 202_ року. 

3.3. Цей Договір діє без територіального обмеження.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.2. У випадку порушення Користувачем п.п. 2.4.2. та (або) 2.4.3 цього Договору, Користувач сплачує Автору штраф у розмірі еквіваленту 1000,00 Доларів США за кожен випадок такого порушення.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Будь-яка інформація, яка стане відомою іншій Стороні цього Договору у зв’язку з підписанням та/або виконанням, та/або припиненням цього Договору, а також цей Договір і всі додатки, доповнення та зміни до нього є конфіденційною інформацією.

Конфіденційна інформація не може бути передана жодною із Сторін цього Договору для ознайомлення та/або використання третіми особами без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони, крім випадків, коли таке розкриття прямо передбачене законодавством України та/або цим Договором.

Вказана вище вимога про нерозголошення конфіденційної інформації поширюється на всіх працівників Сторін і залучених ними третіх осіб, задіяних при виконанні цього Договору або тих які мають доступ до Договору і пов’язаних з ним документів. 

Якщо Сторони прямо не домовилися про інше, зобов’язання Сторін по дотриманню режиму конфіденційності інформації, як передбачено в цьому Договорі, зберігаються протягом строку дії цього Договору та протягом 3 (трьох) років після припинення дії цього Договору (в тому числі дострокового). Строк зберігання конфіденційної інформації, яка становить банківську таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України.

6.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Будь-які спори, що можуть виникнути між сторонами у зв’язку з укладенням або виконанням цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів, листування.

6.2. У випадку, якщо самостійне вирішення спору сторонами виявиться неможливим, зацікавлена сторона передає спір для вирішення судовим органам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Даний Договір є невід'ємною частиною Договору ___________  від __.__. 202_ року.

7.2. Всі Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається. 

7.3. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов’язки по цьому Договору третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони. 

7.4. Всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

7.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів (найменування, статусу платника податку, юридичної/поштової адреси, банківських та інших реквізитів) та зобов'язуються в 3-денний термін повідомити іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.6. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


Автор                                                                                                                                      Користувач

ТОВ "КОЧУТ"                                                                                                                            ________________________

Закарпатська область, м. Ужгород,                                                                                        _________________________

вул. Кошута, будинок 19

Код ЄДРПОУ: 41907894

__________________________

__________________________

Директор 


______________________ Кочут Р. А.                                                                                    _____________________